به جهـــان احمد محمود امپراطور

به جهـــان
به جهـــان نام ســـــروری داریم
عطـــر گل هـــــای عنبری داریم
شهـــد میگیرد هر که از لب مان
گل ستـــــــــان از دُر دری داریم
معــــدن عزتیــــــم و کان غــرور
گوهـــــر ناب و جوهــــری داریم
نیستیـــم زار و مستند و ضعیف
زور بــــــــــــــازو، دلاوری داریم
روز بــــد آیـــدی ســــر هر کس
مـــــا جوانیــــــم یـــاوری داریم
مشکل ما به هــر کجا این است
از همــــــه پیــــش داوری داریم
با همه فهـــم و دانش و فرهنگ
اصـــــل قانـــــــون بربـری داریم
سیلی بر روی دشمنـان زده ایم
نا بجـــــا فــــکری دلبــری داریم
چشم مان روشن وخطا بینست
کمـــی از گوش خود کـری داریم
آتش قــدرت است در ســـر مان
هـــر یکی شوق رهبـــری داریم
ز هــــر طرف میزنند بما خنــجر
بیـــن خون ما شنــــاوری داریم
دو کیـــلو خاک میـخوریم هر روز
خصــــم را ذره پــــــروری داریم
فرق در مذهب و لسـان و نـــژاد
نبُــــوَد مـــا برابـــــــــری داریم
است هــــر روز ماتـــــــم ملی
بسکه غصــــه سراسری داریم
پــای وازیـــــم در اتـــــاق عمل
در شفاخــــانه بستـــری داریم
لاف مان کشتــــه مردم دنیــــا
خودمــــان جنگ زرگـــری داریم
آخونــد سفله دین فروشی کرد
ما به تن جامــــه ای زری داریم
با تمـــــامی درایت و افـــــــکار
اندکــــی زود بــــــــاوری داریم
گرچه صـــد پــاره شد محبت ما
بــــاز باهـــــــم بــــرادری داریم
محمود از این شکایت هـــا بگذر
حـــال و احـــوال بهتـــری داریم
*****
دوشنبه 17 حمل (فروریدن) 1394 هجری خورشیدی که برابر می شود به 06 اپریل 2015 میلادی سرودم
کابل افغانستان
احمد محمود امپراطور

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.