بهار من حذر از نو

بهار من حذر از نو
بهار من حذر از نو بهاران می کنی، تا کی
کتاب خاطر ما را پريشان می کنی، تا کی
دراين خاموشی لبها، نگاهت صد زبان دارد
سرور عشق را از يار پنهان می کنی، تا کی
مرا چون بنگری نا مهری از من حذر کردی
نسيم هرزه را با ژاله يکسان می کنی، تا کی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.