بهار عید سید همایون شاه عالمی

بهار عید
گل در گرو ِ بهار ِ عید است
هنگام ِ طرب کنار ِ عید است
ماه ِ رمضان به سر رسیده
ساقی به خدا خمار ِ عید است
از عرش چه بارش ِ طرب شد
هر رحمتی در جوار ِ عید است
گر رو سیه ام ، امید وارم
چون مغفرت از شمار عید است
غرقم ز شراب ِ عشق الحق
منصوری ِ ما که دار ِ عید است
مشکی که زآشتی و عشق است
در طبله ی مشکبار ِ عید است
عالم شده رنگ و بوی ِ دیگر
عطّار ِ فلک به کار ِ عید است
آغوش ِ همه ز عشق چون گل
افشانده عطر ز بار ِ عید است
در دیگ ِ طرب شراب جوشد
پُر گشته صراحی نار ِ عید است
دل در گرو ِ سمن بناگوش
صحرای چو لاله زار عید است
تا چند ، مسافری، (همایون)
فرقت چه به روزگار ِ عید است
8 سپتمبر 2010 م
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.