بهار آمد احمد محمود امپراطور

بهــــار آمد
آهستــــه بهــــار آمد گل گشتِ مـــزار آمد
در شاخچــه بار آمد، هم قمـــری و سار آمد
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
ای سلســله جنبــانم، ای لعـــلِ بدخشانم
ای ســـــروِ خرامــانم، ای دارو و درمــــــانم
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
دُر دانه ای و جوهـــــر، یکدانـه ای و گوهـــر
یـــاد تو بوُدَ محشـــر، دل دادمت ای کافــر
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
ســــوزم به هـــوای تو، در ذکـر و ثنـــای تو
گـــــردم به فـــدای تو، بـــر نــــاز و ادای تو
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
کــردی تو فراموشـــم، با غصه هم آغوشم
چون زلفِ پسِ گوشـم، ای یاری گنه کوشم
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
بــدون تو مرگـــم بهِ، این زندگی ننـگم بهِ
خاک و گِل و سنگم بهِ، آن دخمه ای تنگم بهِ
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
خوردم به سرت سوگند، بر پــاک ترین پیوند
از لعـلِ تو گیـــرم قند، بیــگانه بخـود مپسند
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
آرامــش جــــانِ من، صــــــــد راز نهانِ من
قلـبِ تـــو مکانِ من، از عشـق نشـــانِ من
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
خورشید تو تابنــــــده، لبخنــد تو ســازنده
خوبـــان به تو شرمنده، محمــود نمــا زنده
امــــروز نمی آیی؟، فــــردا که نمی باشم
****
یکشنبه 17 حوت 1393 هجری آفتابی که برابر میشود به 08 مارچ 2015 میلادی ســــــــــــرودم
کابل/افغانستان
احمد محمود امپراطور

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.