بلخیم من بلخیم من بلخیم شوری دارد عالمی از تلخیم مولوی بلخی

 بلخیم من بلخیم من بلخیم شوری دارد عالمی از تلخیم مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares