بلبل قرآن – سید احمد حدیث

بلبل قرآن
بلبلی از مصر باستان آمد و جولان کرد
نغمه هایش تاق ماند و کفر دل ایمان کرد
مادر گیتی نزاید همچو “باسط” در جهان
پر نسازد جایی او را زانکه او دوران کرد
جمله قرای جهان گر نغمه خوانی میکنند
گر به او چون می رسند انگشت بر دندان کرد
از گلویش می براید آیه ها با صوت خوش
موم سازد جان و دل را ناله از قرآن کرد
روح این مرد شاد باشد جای آن اندر بهشت
زان که عمر خویش را پیوسته با عرفان کرد
تا توانی ای “حدیثا” پیروی صوتش بشو
آنچه از قرآن دارم جمله را احسان کرد
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.