بصیرت دیدار سید همایون شاه عالمی

بصیرت دیدار
زاهــــدا بردار دستت را ز کار و بار ِ ما
خود فــــروشی ره ندارد هیچ در بازار ِ ما
عاجزی را پیشه کرده چشم بر رحمت بریم
تا نپوشد چـــــــــشم ِ مــــا را پرده پندار ما
با تأمل بنگری خلقت خودش حیرت فزاست
ذره را چـون کـــــــوه بیند بینش ِ دیدار ِ ما
عــقل را راهی ندیدم در امور ِ عــــاشقی
عشق برهـم زد پیاپی رشتۀ افکــــــــار ِ ما
از سؤال آخـــــرت دیوانه فارغ از جـــواب
در سر مـــجنون ما رقصـــان شده دستار ما
ساکــن ویرانه ام اندر جــــــــنون آباد عشق
هر زمـــانی خـــاک ریزد از در و دیوار مـا
در مقــــام عاشقانه وعظ کــــــــمتر می سزد
چــــشم ِ سرخ ما مپرس و زردی رخـسار ما
حــــال تفهـــــیم ِ دلم را یار ِ صاحبدل نه ای
انتقـــــادت کم بکن در ریش و در دســـتار ما
گوشۀ خـــــــــلوت گــــزیدم از رۀ آزادگــی
تا نیاید راز های ســـــینه در گفـــــــــــتار مـا
چشم عـــــارف دستگاه بینش جــــام جم است
می فـــــریبد مــــــردمان را تسبیح و زنّار ما
گرد ره باشم(همایون) در حضـــــور ذکر یار
دامنی فــــــیضی گــــــــشوده بارگاه یار ما
می 2003 م
ستوکسدیل، کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.