بس بوالعجب است زیر این چرخ اثیر – حزین لاهیجی

بس بوالعجب است زیر این چرخ اثیر
عبرتکده ای ست در نظر، عالم پیر
جان گشته به قید تن گرفتار، حزین
سیمرغ به دام عنکبوت است اسیر
رباعیات حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.