بست به شي آباد له سره – احمد شاه ابدالی

بست به شي آباد له سره
بیا به جوړې کنډوالی شي
هرې خواته به روانی
د سرو اوښو قافلی شي
په څپو به هلمند راشي
هر طرف ډکې شیلې شي
چې هلمند به په څپو کې
دوی ته کړی زاړه نکلونه
په ورو ورو به یې څرګند کړي
خپل د زړه پټ ارمانونه
شکر شکر خدایه تاته
چې دی مشر راپیداکه
اوس د دی زلمي مل شي
خپله مرسته ور عطا که
چې دا تیت ولس راټول کړي
له بیلتونه یې جلا که
په یو آواز راپاڅي
یو له بله سره ملا کا
له فراه نه تر هریه
له زرنجه تر زابله
ټول ملت په یوه زړه شي
له تخاره تر کابله
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.