بساط عیش و نوش – ملا عبدالواحد واعظی

بساط عیش و نوش

خوشا آندم که یار با یار باشد
ز عشق و عاشقی گفتار باشد

ملاقات با همان شاخ نباتم
کنار رخنه ئ دیوار باشد

خوشا آندم که در آن بزم عشرت
بساط عیش و نوش هموار باشد

بگوئیم و بجوشیم و بخندیم
تماشای گل و گلزار باشد

خوشا آندم که مهر عاشقانه
صفای مجلس و دربار باشد

نگاه نرگس مستانه ئ تو
شفای درد این بیمار باشد

خوشا آندم که نالم همچو بلبل
خریدارم گلی بازار باشد

رجامندم که تو در کف شناسی
ببینی طالعم بیدار باشد

خوشا آندم که آی در بری من
تو را ناز ادا بسیار باشد

گلاب عارض رخسار نازت
به جان واعظی سرشار باشد

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.