بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی – منوچهری دامغانی

بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی
بــسـاز چــنـگ و بــیـاور دوبــیـتــی و رجــزی
که بـانگ چنگ فرو داشت عندلیب رزی
رســـیـــد پـــیــشـــرو کـــاروان مـــاه خـــزان
طـنـاب راحـلـه بــربــسـت روزگـار خـزی
جـهان مـا چـو یکـی زودسـیر پـیشـه ورسـت
چـهار پـیشه کند، هر یکی بـه دیگر زی
بــه روزگـار زمـســتــان کــنـدت ســمـیـگـری
بـه روزگـار حـزیران کـندت خـشـت پـزی
بــه روزگــار خــزان زرگـری کــنـد شــب و روز
بــه روزگــار بــهـاران کــنــدت رنــگــرزی
کندت پیشه خویش اندرو همی کج و راست
پـدید نـیسـت ورا هیچ راسـتـی و کـژی
تــو اوســتــادی و دانـاتــری بــه صــرف زمـان
چرا که عاقل بـاشی چنانکه می نمزی
جـهـان مـا سـگ شـوخـسـت، مـر تـرا بـگـزد
هـر آیـنـه تـو مـر او را نـگـیـری و نـگـزی
مـــدار دل مـــتـــفـــکـــر بـــه فـــتـــنــه ایــام
چـرا کـه فـکـرت ایـام را هـمـی نـسـزی
مپـیچ زلفک معشـوق خـویش بـرتـن خـویش
چـرا که منت گمانی بـرم که کـرم قـزی
بــیـار بــاده کــجــا بــهـتــرســت بــاده هـنـوز
که تـو بـه بـاده ز چـنگ زمانه محـتـرزی
بـه هر تنی که می اندر شود، غمش بـشود
چــنـانـکـه بــاز نـیـایـد چـو قـارظ عـنـزی
بــه بـــاده ســرد تــوان کــرد آتــش حــدثــان
که آتـش حدثان همچو آتـشیست گزی
بـگـیـر بـاده نـوشـیـن و نـوش کـن بـه صـواب
به بـانگ شیشم، با بانگ افسر سکزی
بــه لـفـظ پـارسـی و چـیـنـی و خـمـاخـسـرو
بــه لـحــن مـویـه زال و قـصـیـده لـغـزی
بـه شعر خبـز ارزی بـر، قدح بـخور سه چـهار
که دوست داری تو شعرهای خبز ارزی
قـدح بـه کـار نـیـایـد، بـه رطـل و بـاطـیه خـور
چـنانکه گر بـخرامی، نمی نوی، بـخزی
بــه راه تــرکــی مـانـا کــه خــوبــتــر گــویـی
تو شعر تـرکی بـرخوان مرا و شعر غزی
بـه هر لغت که تـو گویی سخـن تـوانی گفت
که اصـل هر لغتـی را تـو ابـجـد و هوزی
فــرات عــلــمـی هـر جــایـگــه کــجــا بــروی
نـسـیم جـودی هـر جـایگـه کـجـا بـوزی
بـه گاه جنبـش خشم و بـه گاه طیبـت نفس
درشـت تـر ز مـغـیلـان و نرمـتـر ز خـزی
نــگــاهــداشــتــن دوســت را ز کــیــد زمــان
هـزار قـلـعـه سـنـگـین و صـدهـزار دزی
بـــزرگـــواران هــمــچـــون قـــلــاده خـــرزنــد
تـو هـمـچـو یـاقـوت انـدر مـیـانـه خـرزی
جـز این دعـات نگویم که رودکی گفـتـه سـت
«هزار سال بـزی، صدهزار سال بـزی »

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.