بزم طرب سید همایون شاه عالمی

بزم طرب
هر شاخ امل از دل دیوانه بر انداز
عاشق شده یی خانه و کاشانه برانداز
از برق حیّا ابری برآورده به آبی
در کشتگه عشق چو افسانه بر انداز
از دیده برآورده نمی ذوق محبت
تا اشک شود سخت غریبانه بر انداز
قسمت اگرت بود بمیخانه ی جانان
مستانه می آن به پیمانه بر انداز
کن خدمت درویش و دعا گیرغنیمت
شاهانه بگیر تاج فقیرانه برانداز
اندر صدف عشق چو گوهر به نهان باش
شوق هوس چرخ شکیبا نه برانداز
بر خیز ( همایون) تو بیاد رخ دلدار
بزم طرب عشق صمیمانه بر انداز
29 جون 2007 م
کابل، افغانستان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.