بر نخاست حیدری وجودی

بر نخاست
آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست
از دل پر داغ و دردی آه سردی بر نخاست
تا زمین شد سفله پرور آسمان نا مرد دوست
از ضمیر خاک شیران شیر مردی بر نخاست
ای خراسانی که بودی مرد زا از سینه ات
چون ابومسلم دگر صاحب نبردی بر نخاست
توده را فر فریدونی دهد واحسرتا
باز همچون کاوه زین افراد فردی بر نخاست
یا سواری نیست یا ما را نباشد دید آن
سالها شد از دل این دشت گردی بر نخاست
شیر از جنگل پلنگ از کوه از دریا نهنگ
وز بیابان ناقۀ منزل نوردی بر نخاست
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.