بر من قلم قضا جو بی من دانند – حکیم عمر خیام

بر من قلم قضا جو بی من دانند
پس نیک و بدش ز من چرا می دانند
دی، بی من و امروز، چو دی بی من و تو
فردا به چه حجتم به داور خوانند
چې پر ما باندې یې کښلې د قضا قلم بې ما دی
نیک او بد ولې زما بولي دا په کوم مذهب روا دی
نه پرون په څه خبر وم نه د نن اختیار لرمه
سبا څنګه راته وایي چې عمل د جزا دی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.