بر دار پیاله و سبو ای دلجو – حکیم عمر خیام

بر دار پیاله و سبو ای دلجو
بر گرد بگرد سبزه زار و لب جو
کاین چرخ بسی قد بتان مهرو
صد بار پیاله کرد و صد بار سبو
ګرانه راوړه په مینا کې په پیاله کې شرابونه
د ویالې پر غاړه کښینه چې سبزه وي سره ګلونه
چې دې شنه آسمان د ډیرو ګلرخانو خاورې یوړې
څوک یې سل ځله مینا کړل ځوک یې سل ځله جامونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.