بريده باد پای من

بريده باد پای من
بُريده باد پای من، اگر رود بخانه اش
شکسته گردد آن سری، که خم شود به شانه اش
قرار بود تا ابد وفا کند به عشق من
ندانم ای خدا چه شد قرار جاودانه اش
اگر بيايد و فتد به پای من که رحم کن
نمی نهم دوباره سر بخاک آستانه اش
اگر کشد به آتشم شرار شعله غمش
بُريده باد پای من اگر رود به خانه اش
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.