برويد ای حريفان

برويد ای حريفان
برويد ای حريفان بکشيد يار ما را
بمن آوريد آخر صنم گريز پا را
بترانه های شيرين ببهانه های زرّين
بکشيد سوی خانه مه خوب خوش لقا را
وگر او بوعده گويد که دمی دگر بيايم
همه وعده مکر باشد بفريبد او شما را
دم سخت گرم دارد که بجادوی و افسون
بزند گره بر آب او و ببندد او هوا را
بمبارکی و شادی چو نگار من در آيد
بنشين نظاره می کن تو عجايب خدا را
چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان؟
که رخ چو آفتابش بکُشد چراغها را
برو ای دل سبک رو بيمن بدلبر من
برسان سلام و خدمت تو عقيق بی بها را
شاعر: مولانا جلال الدین محمد بلخی رح
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.