برق هوس سید همایون شاه عالمی

برق هوس
از دل سوخته ام هیچ خـــبر نیست مــــــــرا
اندرین دایره امـــــواج گــــــهر نیست مـــرا
سفر عشـــــــق همه دولـــت ظــــاهر برَبــود
طلـــــــبم نیست اگــر کاسۀ زر نیست مــــرا
آتش ِ حـــــیرتی آمـد که در آن سوخــــته ام
رفته از چـــشم بجز خون جگر نیست مـــرا
شرح یک نکته درین عشق کتاب است دگـر
فـــــهم در حوصـــــلۀ عمر هدر نیست مـرا
روزن ِ چشم چنـــــــان منظره دلکش بنمود
تلخیی وقت به تعــــویض شکر نیست مـــرا
مژه ها دوخته ام از خطر برق ِ هـــــــوس
طـــــاقت ِ دیدن صد چشم شرر نیست مـرا
سیر افکــــــــار به نزدیک حـــــــقایق نَبَرَد
ز تَفَحــــــص گـــــذرانی که اثر نیست مرا
غــــــم نابودی نه ام در غـــم نا فهمی شدم
خیر ولله که از این دیدۀ تر نیست مـــــــرا
هــــــیبت ِ عشق کشد دایره بر نقطــۀ ِ من
فکر این عمر ِ فناه هیچ به سر نیست مــرا
جاهــــلان بهر قتل بسته کمان از سر خشم
زندم تیر ز هر سوی و ســـپر نیست مـــرا
نکـــــنم دشمنی با جاهل ِ خود بین به ریاء
جز توکـــــل بنگر تیر و تبر نیست مـــــرا
وهم و امید، (همـــــایون)! به فلک میبَرَدَم
از چه ترسم؟ بخدا حلقه به در نیست مــرا
25 اپریل 2011 م
کرنرزول- کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.