برايم گريه کن امشب

برايم گريه کن امشب
برايم گريه کن امشب، که تنها امشبم با تو
برايم گريه کن فردا، بجز يادی نخواهد بود
جهان عشق خواهد بود، بنام ليلی و مجنون
و ليکن رهروان عشق را رهبر نخواهد بود
برويم بوسه زن امشب، که تنها امشبم با تو
بجز از امشبم اينجا، شبی ديگر نخواهم بود
نمی خواهم که بر گورم، لب مهر و وفا سايی
و يا بی من نميخواهم، که بی يار دگر مانی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.