بدکار ز بیگانه و محرم خجل است – قدسی مشهدی

بدکار ز بیگانه و محرم خجل است
هرکس که بدی نمی‌کند، کم خجل است
آن کن که ز خود خجل نگردی هرگز
کز خویش خجل، از همه عالم خجل است
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.