بختم سید همایون شاه عالمی

بختم
آتشِ شعلــــــــه خـــــارۀ بخـتم
تو بگو من چه کــــارۀ بخـتم؟
کـــشتیِ آرزوی قلب حـــــزین
نَبَــــــــرَد تا کـــــنارۀ بخـــــتم
بهــــر ِ تاوانِ عاشـــقی کردن
جـــــان بگـــیرَد کفـــارۀ بختم
آسمــــــــان پُر ستاره زبخــت
ندرخــــشَد ســــــــــتارۀ بخـتم
قــــــرعۀ عشق زد بنام خـودم
نبرآمــــــــــد شمـــــــارۀ بختم
عاشق ِ بی وصـــــــــالِ نالانم
کـــــــــرده ام استخـــارۀ بختم
شـــوقِ دیدارِیار تازه بـــــشد
خــــــیره آمــــد نظـــارۀ بختم
گر سرشکم هزار رنگ کـشد
چشــــم سازَد فـــــــوارۀ بختم
با گل ِ اشک ار گــــلاب کشم
نشکـــــند سنگِ خـــارۀ بختم
ساخــتم با تمــــام ِ آب و گِلَـــم
منهــــدم شد مُـــــــــنارۀ بختم
کوکبِ من که نا(همایون) شد
گَـــــردِ خاکسترِ شرارۀ بختم
5 دسامبر 2013م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.