بحر وجود سید همایون شاه عالمی

بحر وجود
خیال عافیت از سر بکش چو مرد ببر
سپاه اشک و قناعت در این نبرد ببَر
هوای حسرت دیدار اگر به سر داری
بکش درخت امل را ز گرم و سرد ببر
بسان شمع خنده زنان میرتا ببانگ سحر
جسد ز خانه بکش جان ِ خود ز درد ببر
کجاست جای طرب در جهان حیرت ما
سرشک سرخ بیاور به روی زرد ببر
زساز وهم ترنم نگشته خوش به طرب
نوا و نغمه ء دنیا اثر نکرد ببر
به دور حلقه اگر گم شوی نیابی ره
به دور فیل رسد شاه تخته نرد ببر
محیط دایره ء نا رسایی ام ز قصور
فغان و شور غزل را ز بیت و فرد ببر
کجاست جای سخن قطره را ز بحر وجود
تمام نقد ( همایون ) بگیر چو گرد ببر
جنوری 2006م
کابل، افغانستان

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.