با یار چو آرمیده باشی همه عمر – حکیم عمر خیام

با یار چو آرمیده باشی همه عمر
لذات جهان چشیده باشی همه عمر
هم آخر عمر رحلتت باید کرد
خوابی باشد که دیده باشی همه عمر
چې ټول عمر یې له یاره لاس تر غاړه اوسیدلې
ژونددې ټول په عیش و نوش وي هر نعمت دی وي څکلې
خو د عمر په آخر کې لوی سفر درته لیکلي
ټوله عمر داسې ښکاري لکه خوب وي چا لیدلې
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.