با مهر تو هر جان به تنی آینه است – قدسی مشهدی

با مهر تو هر جان به تنی آینه است
هر برگ گلی به گلشنی آینه است
هر دل که به فیض آشنا شد …
روشن چو شود، هر آهنی آینه است
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.