با روی نکو و لب و جوی و مل و ورد – حکیم عمر خیام

با روی نکو و لب و جوی و مل و ورد
تا بتوانم عیش و طرب خواهم کرد
تا بوده ام و باشم و خواهم بودن
می خورده ام و میخورم و خواهم خورد
چې نګار وي شنه ویاله وي او سره می وي سره ګلونه
د ګلرخ ساقي له لاسه نوشوم به ډک جامونه
چې مې نوم وي په هستي کې چې ژوندی پر دنیا ګرځم
ما څښلي دي څښم یې تشوم به ډک خمونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.