با رخت ای دلبر عیار یار – منوچهری دامغانی

با رخت ای دلبر عیار یار
بـــا رخــت ای دلــبــر عــیــار یــار
نـیسـت مـرا نـیـز بـه گـل کـار کـار
تـا رخ گلنار تـو رخـشـنده گـشـت
بــر دل مــن ریـخــتــه گــلــنـار نـار
چشم تو خونخواره و هر جادویی
مانده از آن چشمک خونخوار خوار
بــنـده وفـادار و هـواخـواه تـسـت
بـــنـــده هــواخـــواه و وفـــادار دار
داد کـن ای کـودک و بــردار جــور
مـــنــبـــر پـــیــش آور و بـــردار دار
ای تــــو دل آزار و مــــن آزرده دل
دل شـــــــــــــده ز آزار دل آزار، زار
گـردل من بـاز بـبـخـشـی بـه من
جــور مـکـن لـشــکــر تــیـمـار مـار

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.