با تو بخرابات همی گویم راز – حکیم عمر خیام

با تو بخرابات همی گویم راز
به زانکه کنم بی تو بمحراب نماز
ای اول و آخر همه خلقان تو
خواهی تو مرا بسوز و خواهی بنواز
ښه چې تاته خرابات کې د زړه وایمه رازونه
نه چې ولاړ سمه محراب ته بې له تا وکم لمونځونه
د مخلوق اول آخره ستا له لوري مې قبول دي
که مې سوځې په اورونو او که راکړې کوثرونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.