با بط میگفت ماهی در تب و تاب – حکیم عمر خیام

با بط میگفت ماهی در تب و تاب
باشد که به جوی رفته باز اید آب
بط میگفت که چون من و تو گشتیم کباب
اندر پس مرگ ما چه دریا چه سراب
تپیدی ماهي پر مځکه ویل بطی تا لیدلي؟
چې را ځي اوبه ویالې ته چې پخوا وي پکښې تللي
بطی وویل ماهیه چې موږ دواړه نن کباب سو
پس له مرګه څه سراب وي څه رودونه بهیدلي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.