باکه حریف بوده ای بوسه ز که ربوده ای مولوی بلخی

 باکه حریف بوده ای بوسه ز که ربوده ای مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares