باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندر آ

 باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندر آ

:: ADVERTISEMENTS ::
shares