باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من مولوی بلخی

 باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares