باز روز عید آمد صوفی عبدالحق بیتاب

باز روز عید آمد
خرمی پدید آمد
وقت بازدید آمد
عیش را نوید آمد
آنچه بود امید آمد
عید بس سعید آمد
رخصتی کرامت شد
نوبت فراغت شد
وقت عیش و عشرت شد
وه چه خوب فرصت شد
باز روز عید آمد
خرمی پدید آمد
هرکجا که بنشینی
روی میز می بینی
در رکابی چینی
چیده نقل و شیرینی
باز روز عید آمد
خرمی پدید آمد
خلق عید گاه آیند
عسکر و سپاه آیند
همرکاب شاه آیند
خوب خوشنما آیند
باز روز عید آمد
خرمی پدید آمد
*****
حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.