بازار ادب سید همایون شاه عالمی

بازار ادب
می کــشد باد صـــبا دل را به گــلزار ِ ادب
مــیزنم سر در تجــــسس سوی بازار ِ ادب
دامن پر عجز گشته بسـکــه لبریز از حــیا
میکشاند خون دل را چــشم ِ خـــونبار ادب
دل مـــریدی می کند آداب را در انجــمـــن
پیر ِ ما در هر زمـــانی شد خـــریدار ادب
میشوم محو سخن ها در تکــلم های عــجز
مــینماید نور بنگر مهر ِ رخـــــــسار ِ ادب
از ادب بیرون اگر شد ابلهی در انجـــــمن
برجــــهــم بیـــرون بتازم تن به ایثار ِ ادب
یا سخن نیکو برآور یا به خـــاموشی نشین
یا نکو بر شانه برکـــــــش بار پُر بار ادب
علم را شاید ادب تا برکشد عطــــــر سخن
تاج شاهان را مـــزین گــشته دســتار ادب
شد نگارش های دری از ادب شهد و شکر
در سخن خوابیده بنگر طــــرح بیدار ادب
خوب و بد یکسان بگوید بی ادب درانجمن
خامه را تصــــویر دارد طرز رفتار ِ ادب
تا (همایونشاه) ادیب عــشق یزدان مـیشود
می بَرَد پی عاقــبت در شرحِ اسرار ادب
اکتوبر2003 م
ستوکسدیل کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.