بار حسرت سید همایون شاه عالمی

بار حسرت
ساز هــــا اندر نوازش هــــا کشد افـــــسانه ها
راز ها تا در نقــــــاب عشق دارد خــــــانه ها
نیست اندر بزم هُـــــــشیاران بغیر ِ قیل و قـال
چشم دل روشن نمـــــوده هر کجـــا دیوانه هــا
راز هـــــستی می نداند آشــــــــنای ِ علم و فـن
عالم بینایی دارد ، از جهــــان بیگــــــــانه هـا
غافل از صیاد ِ دوران نفس پَروَردَن خطاست
دام در پی می کشاند هـــــر کجـــــایی دانه ها
در طلـــــب اندر قفــــــایی هر متاعیی کم برو
بار حسرت کج نماید گـــــوشه هــایی شانه ها
میفشارد هر گلو را پنجه هــــایی حرص و آز
بر سر سیل ِ تغافل چیست این کـــــــاشانه هــا
در ثبات شمـــــع دید و از تأمــــل در رمـــــید
می زند هستی به آتـش دمـــــــبدم پروانه هـــا
عقد در پیمــــــان عاشق تا گـــــره محکـم کند
در عــــــروج شورو مستی بشکند پیمـانه هــا
ای بخیل ِ مال دنیا چشم و گـــــوشت باز کــن
میبرد سامان مرگـــــــت با خودش سامانه هـا
دیر پایی ها ندیدم در عمارت هـــایی حــرص
مار دورِ گـــنج بسته حلـــــــقه در ویرانه هــا
میکشم پیهم (همـــایون) نغمه و آهنگ عــشق
عطر از زلــفِ سخن بیرون کـنم با شانه هـــا
5 اپریل 2013 م
تکساس، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.