باده ها خاليست

باده ها خاليست
باده ها خاليست، خالي، ساغر و مينا کجاست
درب ميخانه است بسته، ساقی زيبا کجاست
من که ره گم کردۀ دشت جنونم، عاقلان !
راه آرام سعادت های اين دنيا کجاست
اختران پهلوی هم در آسمانها خفته اند
آخر آن چشمک زدن ها و تپيدن ها کجاست
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.