ای نشسته تو درین خانه پر نقش و خیال مولوی بلخی

 ای نشسته تو درین خانه پر نقش و خیال مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares