ای نام غمت ترانه ی من

ای نام غمت ترانه ی من
ای نام غمت ترانه ی من
عشق تو همه بهانه ی من
ای مرغ سفيد آشنايی
تاز آی به آشيانه ی من
عشق تو جنون ديگرانی
با نغمه و با ترانه ی من
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.