ای مانده بمحفل تو پا در گل شمع – مشتاق اصفهانی

ای مانده بمحفل تو پا در گل شمع
گریان ز تو هم زدیده هم از دل شمع
سوز تو مرا بجان چو در بزم چراغ
داغ تو بدل مرا چو در محفل شمع
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.