ای صوفی صافی که خدا می‏طلبی – بابا افضل کاشانی

ای صوفی صافی که خدا می‏طلبی
او جای ندارد، ز کجا می‏طلبی؟
گر زانکه شناسی اش چرا می خواهی
ور زانکه ندانی اش که را می‏طلبی؟
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.