ای دوست که از تو باصفا شد صورت – قدسی مشهدی

ای دوست که از تو باصفا شد صورت
وز صنع تو اعجازنما شد صورت
راهی بنما به خویش نزدیک‌ترم
زان ره که به معنی آشنا شد صورت
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.