ای دل چو هست حاصل کار جهان عدم – منوچهری دامغانی

ای دل چو هست حاصل کار جهان عدم
بـر دل منه ز بهر جهان هیچ بـار غم
افکنده همچو سفره مبـاش از بـرای نان
همچون تنور گرم مشو از پی شکم
تـو مسـت خـواب غـفلتـی و از بـرای تـو
ایزد فکنده خـوان کرم در سپـیده دم

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.