ای دل چو هست حاصل کار جهان عدم – منوچهری دامغانی

ای دل چو هست حاصل کار جهان عدم
بـر دل منه ز بهر جهان هیچ بـار غم
افکنده همچو سفره مبـاش از بـرای نان
همچون تنور گرم مشو از پی شکم
تـو مسـت خـواب غـفلتـی و از بـرای تـو
ایزد فکنده خـوان کرم در سپـیده دم
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares