ای دزديده چشم از آهو

ای دزديده چشم از آهو
ای دزديده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
صد وعده دادی وفا کو
ای فريبگر ای دروغگو
من با تو نمی ستيزم
از تو ديده خون ريزم
وقتی ميخواهم گريزم
ميگويی نرو عزيزم
آه چه بی رحمی تو مرا
ای فريبگر از دروغگو
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.