ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست مولوی بلخی

 ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares