ای خواجه اگر کار به کامت نبود – بابا افضل کاشانی

ای خواجه اگر کار به کامت نبود
یا خطبۀ جاوید به نامت نبود
خوش باش و مخور غصه که گر دار جهان
مُلکت شود، از حرص تمامت نبود
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.