ای خدا مادر من

ای خدا مادر من
ای خدا! مادر من باز به من ده
مادر من، اختر من، گوهر من باز به من ده
مادر ناز پرور من باز به من ده
جدا ز روی مادرم، قسم به آستان تو
حلقه شده به گردنم، ماه تو آسمان تو
شعله زند به جان من، نور ستارگان تو
قسم به نام پاک تو، بزرگی قرآن تو
خار بود به چشم من بهار تو، خزان تو
تنگ بود به چشم من زمين تو، زمان تو
ای خدا! مادر من باز به من ده
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.