ای تازه جوان، کمان تندت به کف است – قدسی مشهدی

ای تازه جوان، کمان تندت به کف است
تیرت گذرا یک سر تیر از هدف است
پر گرم متاز رخش، دوری دوری‌ست
گر این طرف منزل، اگر آن طرف است
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.