ای بـــت زنــجــیــر جــعــد، ای آفــتــاب نــیــکــوان – منوچهری دامغانی

ای بـــت زنــجــیــر جــعــد، ای آفــتــاب نــیــکــوان
طــلــعــت خـــورشــیــد داری، قــامــت فــردوســـیــان
نـافـریـد ایـزد زخــوبــان جــهـان چــون تــو کـســی
دلـــربــــا و دلـــفــــریـــب و دلـــنـــواز و دلـــســــتــــان
گـرت خـوانم مـاه، مـاهی، ورت خـوانم سـرو،سـرو
گـرت خـوانم حـور، حـوری، ورت خـوانم جـان، چـو جـان
مشک جعد و مشک خط و مشک ناف و مشکبوی
خوش سماع و خوش سرود و خوش کنار و خوش زبان
روت از گـــل درج دارد، درجـــت از عـــنــبـــر طـــراز
مـشـکـت از مـه نافـه دارد، مـاهت از مـشـک آسـمـان
هـم بــت زنـجـیـر جــعـدی، هـم بــت زنـجـیـر زلـف
هــم بــت لــالــه جــبــیـنــی، هــم بــت لــالــه رخــان
ای روان و جـــان مـــن دایـــم ز تـــو بـــا خـــرمـــی
ای ســرا و بـــاغ مــن دایــم ز تـــو چــون بـــوســتـــان

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.