ای باده تو شربت من رسوایی – حکیم عمر خیام

ای باده تو شربت من رسوایی
چندان بخورم ترا من شیدایی
کز دُور مرا هر که ببیند گوید
ای خواجه شراب از کجا میآیی
دا رسوا مستې شیبې مې ستا له ډکی پیمانی دي
غواړم سر پر سر یې نوش کم د سره می ډکی پیالی دي
چې له لیری مې څوک ویني په مستۍ کې راته وايي
خواجه دا څنګه شراب دي دا د کومی میخانی دي
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.