ای آنکه بنفشه زیب نسرین داری – حزین لاهیجی

ای آنکه بنفشه زیب نسرین داری
صد رخنه ز غمزه در دل و دین داری
ظلم است که اشک بوالهوس پاک کند
دستی که ز خون ما نگارین داری
رباعیات حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.