ایکاش حیدری وجودی

ایکاش
ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود
در کارگۀ شیشه گران سنگ نمی بود
دنیا همه راحتکده میگشت بشر را
گر فتنه و خود خواهی و نیرنگ نمی بود
بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد
گر دیدۀ خود بین فلک تنگ نمی بود
روشنگر دلهای پر امید نمیگشت
گرنالۀ شامم سحرآهنگ نمی بود
گر کوه غم عشق بدوشم نفتادی
هنگام جوانی کمرم چنگ نمی بود
امروز به سر منزل مقصود زدی گام
دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود
نجم العرفا حيدري وجودي

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares